Conference Organizers

Patrons

A. K. Mohanty (Chairman, AEC)
V. Bhasin (Director, BARC)

National Advisory Committee

  A. K. Tyagi, BARC, Mumbai
  A. Das, IISER Kolkata
  A. Sharma, BARC, Mumbai
  B. Sarvanan, AMD, Hyderabad
  C. G. Karhadkar, BARC, Mumbai
  D. K. Aswal, BARC, Mumbai
  D. K. Shukla, AERB, Mumbai
  D. Mohan, JNU, Delhi
  J. Mohan, BARC, Mumbai
  K. Kapoor, NFC, Hyderabad
  K. T. Shenoy, BARC, Mumbai
  N. Sivaraman, IGCAR, Kalpakkam
  P. Chakraborty, IIT Kharagpur
  P. D. Naik, HBNI, Mumbai
  P. K. Mohapatra, BARC, Mumbai
  P. Mukherji, BRIT, Navi Mumbai
  R. Tewari, BARC, Mumbai
  S. Adhikari, BARC, Mumbai
  S. M. Yusuf, BARC, Mumbai
  S. Manohar, BARC, Mumbai
  T. K. Ghanty, BARC, Mumba
  U. Dani, BARC, Mumbai
  U. K. Mudali, HBNI, Mumbai
  V. Rajesh, NPCIL, Mumbai

National Organizing Committee

  A. K. Tyagi, BARC, Mumbai (Chairman)
  C. N. Patra, ACD, BARC, Mumbai (Co-Chairman)
  A. Awasthi, MP&CED, BARC, Mumbai
  A. C. Sahayam, NCCCM, Hyderabad
  A. K. Satpati, ACD, BARC, Mumbai
  A. Prakash, RMD, BARC, Mumbai
  A. Vinod Kumar, EMAD, BARC, Mumbai
  A.K. Arya, G&AMD, BARC, Mumbai
  A.K. Singh, UED, BARC
  Awadhesh Kumar, RPCD, BARC, Mumbai
  B. K. Sapra, RP&AD, BARC, Mumbai
  G. Sugilal, FRD, BARC, Mumbai
  J. Kitheri, IGCAR, Kalpakkam
  K. Bhanja, HWD, BARC, Mumbai
  Krishna M.T. V., WSCD, BARC, Kalpakkam
  M. K. Saxena, RACD, BARC, Mumbai
  M. S. Kulkarni, HPD, BARC, Mumbai
  P. Chaudhury, RSSD, BARC, Mumbai
  R. N. Singh, MMD, BARC, Mumbai
  S. C. Parida, FCD, BARC, Mumbai
  S. D. Kumar, ACD, BARC, Mumbai
  S. Durani, AMD, Hyderabad
  S. K. Kailasa, SVNIT, Surat
  S. Mukhopadhyay, ChED, BARC, Mumbai
  S. Tripathy, KIIT, Bhubaneswar
  T. Das, RPhD, BARC, Mumbai
  U. Pandey, BRIT, Navi Mumbai
  Y. B. Rao, NFC, Hyderabad
  Y. K. Bhardwaj, RTDD, BARC, Mumbai
  Sanjukta A. K., ACD, BARC, Mumbai (Convener)
  K. K. Swain, ACD, BARC, Mumbai (Co-Convener)
  H. Basu, ACD, BARC, Mumbai (Secretary)

Local Organizing Committee

Sanjukta A. K. (Chairperson)
K. K. Swain (Convener)
H. Basu (Secretary)
A. Dalvi
A.K. Satpati
A. Mahato
A. Singh
G. Kamble
H. Parab
J.Ramakumar
J. C. Upadhya
K. Shrivastava
M. Ghosh
M.Venkatesh
M. K.T. Bassan
M. Amarnath
M. V. Pimple
M. Dey
M. Sarma
N. Raje
N. Bharti
N.Ajith
N. Waghmare
P. K. Mishra
P. Bhaye
Remya Devi PS
R.G. Dalvi
S. S. Kadlag
S. Pandey
S. Singh
S. Sahoo
S. Saha
S. Manna
S. Pawar
Suvarna S.

V.N. Koli